Produkter fra Jord.dk

Hvad kan vi hjælpe med?

Støjvolde


I særligt støjplagede områder med væsentlig plads ved siden af støjgenen er det oplagt at anlægge en støjvold af genanvendt jord. Støjvolde kræver god plads men kan i modsætning til støjskærme indgå i det omkringliggende terræn uden nødvendigvis at bryde den landskabelige harmoni. Voldenes udformning varieres, og beplantningsplanerne kan tilpasses det enkelte områdes naturlige fauna, udtryk og historik.

En stor fordel ved støjvolde er, at de er yderst effektive i deres støjdæmpning. Det væsentligste for at blokere støj er, at støjblokaden er tung, og det er en jordvold unægtelig målt i forhold til en støjskærm.

En yderligere fordel ved støjvolde er, at de under visse forhold er selvfinansierende, mens egentlige støjskærme er voldsomt dyre. Dette betyder, at vi rent faktisk kan anlægge støjvoldene omkostningsfrit og i visse tilfælde betale lodsejeren for det jordstykke der afgives til volden. Hvis man f.eks. anlægger en større støjvold mellem en motorvej og en landsby, er grundejeren ofte en landmand, som ikke bor i området, og som derfor ikke får gavn af støjdæmpningen. Derfor er det væsentligt at kunne kompensere landmanden økonomisk for afgivelse af landbrugsareal.

Hvis du er støjplaget, kigger vi meget gerne på din konkrete placering og giver dig en vurdering af, om stedet er egnet til en gratis støjvold.

Terrænreguleringer


Udfordringer med afstrømning, vandsamling og manglende nedsivning af regnvand kan gøre en mark mindre produktiv eller endog helt uproduktiv. En naturlig måde at forøge udbyttet fra sådanne marker er, at terrænregulere vandplagede arealer.

En regulering, hvor jord genanvendes til at skabe et areal uden vandproblemer, kan således forøge landbrugsjordens effektivitet voldsomt uden anvendelse af udefra kommende gødning eller sprøjtemidler.

Diger


Jorddiger er et vigtigt redskab imod de klimaforandringer, som giver højere vandstande, og som øger risikoen for oversvømmelser af større landområder.

Dermed kan genanvendt jord udgøre en afgørende beskyttelse af borgere, bebyggelse og større tekniske anlæg.

Rekreative bakkelandskaber


Rekreative landskaber er en vidtfavnende ressource, der giver borgere mulighed for at nyde naturen, selvom de ikke nødvendigvis bor midt i den. Med genanvendt jord som anlægsgrundlag, modelleres et udtryk, der bidrager til det allerede eksisterende miljø, eller som udvider det biologiske spektrum alt efter behov og ønsker. Et rekreativt landskab kan dermed både sikre borgere adgang til vores fantastiske natur samtidig med, at den er med til at udbygge og vedligeholde naturens biodiversitet.

Mange kommuner har selv historisk nyttiggjort jord til rekreative bakkelandskaber, men en del private lodsejere ønsker også at skænke et areal til offentlig anvendelse på denne vis og selv tage ansvar for vedligehold af det fortsat private areal.

Sportsanlæg


Den danske fritidskultur og foreningslivet efterspørger i stigende grad flere, bedre og mere udfordrende sportsanlæg. Dette kan f.eks. være mountainbike-, golf-, gokart- og motocrossbaner. Genanvendt jord kan derfor spille en afgørende rolle for etablering af billige og miljørigtige anlæg i samspil med den omgivende natur.

Mulighed for gratis etablering?

Overskudsjord fra byggeprojekter, udstykninger mv. regnes for affald. Det koster derfor bygherren penge at komme af med det. Er du eller dit lokalsamfund plaget af støj, kan du på den baggrund måske få anlagt en støjvold helt omkostningsfrit.

Eller kunne dit lokalsamfund få gavn af et rekreativt bakkelandskab eller et bakket sportsanlæg? Vi kan muligvis anlægge det helt uden omkostninger for jer.

Tøv ikke med at kontakte os for at få afklaret netop jeres situation og finde ud af, om vi kan hjælpe.


Vil du høre mere?

+45 5353 9989