Om Jord.dk

Profil

Jord.dk er sat i verden for at forbedre og forøge genanvendelse af overskudsjord i Danmark. Vores værdier hviler tungt på FN’s verdensmål med speciel vægt på verdensmål nummer 11, 12 og 13.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling
FN 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi vil genanvende overskudsjord mere lokalt, end det sker i dag. Dette kan vi gøre ved, at facilitere et voksende netværk af genanvendelsessteder.

Vi vil nyttiggøre overskudsjord til at skabe mere harmoniske lokalsamfund, f.eks. ved at skabe støjdæmpning med støjvolde eller anlægge rekreative bakkelandskaber, som kan øge menneskers trivsel i deres lokalsamfund.
FN 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi vil nyttiggøre overskudsjord og fortrænge anvendelsen af dyrebare og sparsomme råstoffer som grus og sand, som vi er i fare for at bruge op.

Vi vil yde værdi til vores kunder i bygge- og anlægsbranchen ved at tilbyde dem andre og billigere løsninger, end dem de har til rådighed i dag. Herunder vil vi spare vores kunder for dyr jordtransport over lange afstande og miljøet for udledning af diesel-partikler.
FN bæredygtighedsmål 13 Klimaindsats

Klimaindsats

Vi vil reducere Danmarks jordtransport ved at tilbyde flere og mere lokale genanvendelsesmuligheder for overskudsjord end der findes i dag. Vi vil med dette give et helt direkte og målbart bidrag til Danmarks CO2-reduktion.

Holdet
bag Jord.dk

Jord.dk’s team består af akademikere og ingeniører med en bred baggrund og erfaring inden for miljø og anlæg. Vi er fokuseret på at udvikle, designe og beskrive anlægsprojekter, som kan nyttiggøre overskudsjord.

I vores projekter sætter vi en stor ære i en grundig analyse af miljø-, natur-, landskabs- og planforhold, så vi sikrer at vi anlægger forsvarlige anlæg, som er i harmoni med det omkringliggende miljø.

Når et projekt er beskrevet og de nødvendige myndighedstilladelser indhentet, er vi efterfølgende projektledere og tilsynsførende, når vores projekter gennemføres med eksterne anlægspartnere, og vi koordinerer tilkørslen af jord fra vores kunder, som graver jorden op i nærområdet.


Job i Jord.dk?

I Jord.dk leder vi konstant efter kolleger, som brænder for projektdesign, miljøanalyse, myndighedsdialog og salg.

Vi modtager gerne din uopfordrede ansøgning, hvis du arbejder eller vil arbejde inden for dette felt. F.eks. kan det være, du har erfaring med myndighedsprocesser eller miljølovgivning (inden for eller uden for en offentlig myndighed), eller at du har arbejdet med landskabsprojektering, miljøanalyse eller lignende.

Vi er en arbejdsplads af akademikere, som har det til fælles at vi vil gøre en forskel i markedet for genanvendelse af jord. Vi brænder for at introducere mere diversitet i måden overskudsjord genanvendes og nyttiggøres, og vi vil gerne gøre genanvendelsen mere geografisk divers, så jord ikke skal transporteres over så lange afstande som i dag.

Vores omgangsform er uformel, og vores arbejdsform tillidsbaseret, hvor der er plads til fleksibilitet i forhold til dit vigtige privatliv.

FAQ

Dækker Jord.dk i hele DK?

Ja!

Vi opererer i hele landet, og der er ikke en henvendelse, vi ikke kigger på og vurderer muligheden for. Vores historiske og igangværende projekter ligger primært på Sjælland, på Fyn og i Østjylland, men det er ikke et udtryk for et fravalg af resten af Danmark. Det er mere et udslag af, at der er mere overskudsjord i de meget byggeaktive dele af landet, så derfor er der simpelt hen mere jord til rådighed at genanvende i visse områder.

Kan I lave et jordanlæg til mig som privat borger?

Ja, men det kræver plads!

Stort set alle vores projekter foregår på private matrikler – både landbrugsmatrikler og beboelsesejendomme. Imidlertid beskæftiger vi os kun med større projekter, og hvis projektet handler om støjdæmpning, kræver det mere højde, bredde og længde på en støjvold end mange forventer. Ellers opnår man simpelt hen ikke en tilfredsstillende støjreduktion. For mindre projekter, hvor der skal bruges under 1.000 kubikmeter jord, er det ofte en bedre løsning for lodsejeren at kontakte en lokal entreprenør. Større projekter er vi til gengæld danmarksmestre i!

Men henvend jer altid gerne med netop jeres projektønske – så foretager vi altid gerne en konkret vurdering af, om vi er de rigtige til at virkeliggøre det.

Jeg er privatperson og har jord i overskud – hvad skal jeg gøre?

For jord fra opførelse af et almindeligt parcelhus eller lignende er det mest effektive at kontakte en lokal vognmand, som kører entreprenørkørsel. Han vil som oftest vide, hvor man kan bortskaffe jorden billigst inkl. transport og deponeringsgebyr. Hvis Jord.dk så har et åbent projekt, som modtager jord i nabolaget, ved vognmanden det normalt.

For større jordpartier på flere tusind kubikmeter, hører vi gerne fra dig for at se, om vi kan se nogle genanvendelsesmuligheder.

Jeg er vognmand/entreprenør og har jord i overskud – hvad skal jeg gøre?

Du kan starte med at kigge på vores projektside og se, om vi har en åben jordtip i nærheden af dit jordparti.

Men ellers hører vi altid gerne fra folk i transportbranchen og vurderer, om vi kan få en ide til genanvendelse af din overskudsjord. Særligt hvis du er i god tid inden projektet, har vi somme tider ideer til genanvendelse, som dramatisk kan reducere dine omkostninger til transport og bortskaffelse.

Jeg er bygherre/bygherrerådgiver og har jord i overskud – hvad skal jeg gøre?

Hvis du er i projekteringsfasen af et projekt, som kræver betydelig jordhåndtering, hører vi gerne fra dig og giver et bud på hvordan overskudsjorden kan blive håndteret og genanvendt. Hvis man er lidt fremsynet og i god tid, kan vi ofte lykkes med at finde en nyttig genanvendelse til jordpartiet betydelig billigere og grønnere end dine standardmuligheder.

Vi bistår i så fald gerne omkostningsfrit med at indhente de nødvendige myndighedstilladelser på modtagestedet, så det er klar til at modtage din overskudsjord.

Kræver det tilladelse at anlægge en støjvold?

Ja!

I faktisk alle tilfælde kræver det tilladelse fra din kommune (og somme tider andre myndigheder) at anlægge en støjvold. Forsømmer du at indhente tilladelserne, kan det give en grim og dyr overraskelse, idet kommunen kan pålægge dig at fjerne volden igen.

I landzone skal der søges om landzonetilladelse, og i byzone skal der søges tilladelse i forhold til den gældende lokalplan. Er der tale om en større støjvold, som modtager jord fra adskillige opgravningssteder, skal der yderligere som regel søges om en miljøgodkendelse. En miljøgodkendelse er en godkendelse til at drive virksomhed på anlægsstedet, og heri fastlægges i hvilket tidsrum, der må arbejdes, hvordan eventuelle nabogener skal håndteres og mildnes og mange andre praktiske vilkår om, hvordan anlægsstedet skal drives i anlægsfasen.

Endelig kan kommunen kræve, at der søges om en række andre tilladelser afhængig af det konkrete projekt og anlægssted.

Ansøgningsprocessen omkring disse tilladelser kan være yderst kompleks, og man skal kende megen lovgivning, lige som man skal producere en professionel og teknisk detaljeret projektbeskrivelse for at opnå tilladelserne.

Når Jord.dk går ind i et projekt, tager vi altid ansvaret for hele ansøgningsprocessen, så vi sikrer at lodsejeren har det juridiske grundlag på plads til at gå i gang med anlægsarbejdet.

Vil du høre mere?

+45 5353 9989