Project Description

Hvordan får man godkendt en støjvold?

Anlæg af en støjvold (eller et andet større jordanlæg) er et omfattende anlægsprojekt. Derfor kræver det en række myndighedsgodkendelser før man går i gang. Materiale til brug af myndighederne i godkendelsesprocessen, skal ansøgeren stille til rådighed.

Landskab

De nødvendige godkendelser deler sig groft sagt i to kategorier: Landskab og miljø. Er støjvolden beliggende i byzone, skal lokalplanen indeholde en plan om en støjvold – denne artikel fokuserer mere på landzone, idet en støjvold kræver plads, og det derfor ofte er et landbrugsareal der anvendes til formålet.

Landzonetilladelse

Først og fremmest skal en væsentlig ændring i landskabet ifølge planloven godkendes i form af en landzonetilladelse.

Der skal faktisk ikke meget til før en landskabsændring opfattes som ”væsentlig”. Kommunerne kan opfatte terrænhævninger på helt ned til 25-50 cm som værende ”væsentlige” og dermed godkendelsespligtige.

En landzonetilladelse kan bl.a. omfatte en VVM-screening (se nedenfor under Miljø), en landskabsvurdering og en nabohøring, hvor berørte naboer (udvalgt efter kommunens vurdering) får et brev om det kommende projekt og gives ret til at gøre indsigelser til kommunen. Derudover tager kommunen forskellige andre instanser i høring – det kunne være vandværket, lokalmuseet, naturfredningsforeninger eller andre der kunne have en faglig holdning til projektet. Endelig vil kommunen vurdere om der er naturområder, fredninger, fortidsminder, rørføringer eller andet der kunne være i konflikt med anlægget.

Miljø

Ud over landskabsvurderingen skal projektet godkendes ud fra forskellige miljøregler. Miljølovgivningen i Danmark er ganske kompleks, så hvert projekt håndteres efter forskellige regler og det kræver en professionel at navigere igennem regeljunglen. Generelt vil disse godkendelser dog ofte komme i spil:

VVM-screening og VVM-pligt

Der skal stort set altid foretages en VVM-screening af kommunen, og det er projektejerens ansvar at kommunen får de nødvendige oplysninger til at kunne foretage screeningen.

VVM-screeningen kigger bredt på en række fastlagte miljøparametre, som grundvand, jord, dyreliv, støj- og støvforurening fra projektet, og rigtig meget andet. Hensigten med denne screening er at vurdere om projektet er VVM-pligtigt, dvs. at ansøgeren skal udarbejde en VVM-redegørelse, hvilket er et omfattende analysearbejde, som i dybden redegør for anlæggets indvirkning på miljøet. Under normale omstændigheder vil en støjvold ikke blive vurderet som VVM-pligtig. Læs eventuelt dybere om VVM hos Naturstyrelsen her.

Kapitel 5 godkendelse

En kapitel 5 godkendelse (også kaldet Paragraf 33 godkendelse) er opkaldt efter Kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven om ”Forurenende virksomhed”. Det lyder skørt, men en støjvold opfattes faktisk som en ”forurenende virksomhed”, og den skal godkendes inden for samme regelrammer som en fabrik der producerer gødning eller gift. En kapitel 5 ansøgning er normalt nødvendig, hvis støjvolden modtager jord fra flere forskellige (og måske på ansøgningstidspunktet ukendte) opgravningssteder.

Paragraf 19 godkendelse

Paragraf 19 i Miljøbeskyttelsesloven omhandler forurenende ”stoffer, produkter og materialer”, som ”nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden”. Det er let at forestille sig at der kan opstå tvivl om hvorvidt Kapitel 5 eller Paragraf 19 er styrende for godkendelse af en støjvold, men normalt vil Paragraf 19 blive anvendt hvis man på forhånd kender karakteren og oprindelsen af den jord, som støjvolden bliver bygget af. Der er dog også en størrelsesvurdering i spil. Jo større støjvold, jo mere vil lovgivningen hælde til at Kapitel 5 skal i spil. En sammenholdelse af Kapitel 5 og paragraf 19 kan findes hos Miljøstyrelsen her.

Dette er blot en minimal beskrivelse af lovgivningen der omkranser et støjvoldsprojekt. Som det antydes, anbefaler jord.dk, at man som lægmand ikke bør give sig i kast med lovgivningen!

LÆS OGSÅ OM

Støjvold  –  dige  –  kælkebakke  –  motocross-bane  –  golfbane  –  eller andet jordanlæg

Find ud af om vi kan hjælpe med dit projekt

Kontakt os